Bản Thu Âm

Tập Hướng Dẫn Cử Tri (Voter Information Guide, VIG) Chính Thức cho Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Ngày 6 tháng Mười Một, 2018 hiện có dưới dạng tập tin âm thanh có thể tải xuống được. Quý vị có thể nghe trực tuyến hoặc tải xuống thiết bị MP3 của mình.

Để nghe những mục cụ thể trong tập VIG trực tuyến, hãy chọn từ những lựa chọn dưới đây.

Dự Luật

Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên

Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao

Thông Tin cho Cử Tri

Để tải xuống toàn bộ bản thu âm của tập VIG, hãy chọn từ các tập tin được liệt kê bên dưới.

Trở lại đầu trang Trở lại Đầu Trang