Audio na Bersyon

Mada-download sa mga audio file ang ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante (VIG) para sa Pangkalahatang Halalan na gaganapin sa Martes, Nobyembre 6, 2018. Maaari kang makinig online o mag-download sa iyong MP3 player.

Para makinig ng mga partikular na seksyon ng VIG online, pumili sa mga pagpipilian sa ibaba.

Mga Proposisyon

Mga Pahayag ng Kandidato

Mga Mahistrado ng Korte Suprema

Impormasyon ng Botante

Para ma-download ang buong audio na bersyon ng VIG, pumili sa mga file na nakalista sa ibaba.

Bumalik sa itaas Bumalik sa Itaas